Barang-Barang Yang Dilarang Eksport

AKTA KAWALAN BEKALAN 1961 PERATURAN-PERATURAN
KAWALAN BEKALAN (LARANGAN EKSPORT) 2011

Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian telah mewartakan Peraturan-peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) 2011 yang berkuatkuasa pada 15 Mac 2011. Di bawah peraturan ini, mana-mana orang tidak boleh mengeksport apa-apa barang kawalan seperti berikut:

 BIL.   BARANG KAWALAN
 1.  Tepung gandum
 2.  Bahan api diesel
 3.  Petrol RON 95
 4.  Gas Cecair Petroleum

 

Larangan eksport ini tidak terpakai kepada pengilang barang kawalan yang mendapat kebenaran bertulis daripada Pengawal Bekalan.

Mulai tarikh ini, Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) 2000 adalah TERBATAL.

Link kepada Warta  Kerajaan,

Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) 2011

Control Of Supplies (Prohibition On Export) Regulations 2011